Menu Photoshoot

Client: Holy Katsu

Menu photoshoot for Holy Katsu